Tip Sheet Archive February 28, 2019

China Tip Sheet February 28: Yi Huiman’s first presser…Xi Jinping’s political program…swine flu…Xinjiang…capital gains tax break